Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku jako osoba prawna działa od 1973 roku, została wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Krośnie do rejestru sądowego pod nazwą "Bieszczadzka Spółdzielnia Mieszkaniowa".

Zmiana nazwy została podjęta na Zebraniu Przedstawicieli Uchwałą Nr 3/77 i postanowieniem Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Cywilny z dnia 08.01.1979 r. wpisano do rejestru nową nazwę "Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku".

W dniu 14.10.2002 roku Sąd Rejonowy - Gospodarczy w Rzeszowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółdzielni do KRS pod Nr 0000134847.

Obowiązujący Statut Spółdzielni został uchwalony uchwałą nr 4/2007 przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni w dniu 30.11.2007 i wpisany do KRS w dniu 14.01.2008 roku.

Działalność Spółdzielni prowadzona jest na terenie czterech gmin:
1. Lesko
2. Baligród
3. Polańczyk
4. Komańcza

Budynki mieszkalne będące z zarządzie Spółdzielni zlokalizowane są w miejscowościach:
1. Lesko - 15 budynków - 495 mieszkań
2. Rzepedź - 3 budynki - 108 mieszkań
3. Polańczyk - 3 budynki - 104 mieszkań
4. Baligród - 1 budynek - 18 mieszkań
Ogółem - 22 budynki - 725 mieszkań

Powierzchnia gruntów będąca w zarządzaniu Spółdzielni na prawach własności wynosi 5,1364 ha, w tym odrębna własność członków 0,8641 ha.

Ogółem powierzchnia gruntów będąca w zarządzaniu Spółdzielni na prawach wieczystego użytkowania wynosi 7,3899 ha w tym:
Lesko 1,0285 ha
Rzepedź 2,8978 ha
Polańczyk 2,9436 ha
Baligród 0,2966 ha

Ogółem powierzchnia zasobów mieszkaniowych wynosi 37 499,50 m2 powierzchni użytkowej w tym:
Lokale mieszkalne - 36 233,55 m2 powierzchni użytkowej
Lokale użytkowe - 1 265,95 m2 powierzchni użytkowej

Spółdzielnia w zarządzaniu posiada 127 garaży do których członkowie posiadają:

Własnościowe prawo do garaży - 98 członków

Wyodrębniona własność - 29 członków
Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni z uwagi na okres ich budowy posiadają następujące okresy eksploatacji:
Lesko Rzepedź Polańczyk Baligród
- do 20 lat - budynków 3 1 2 -
- do 30 lat - budynków 6 2 1 1
- pow. 30 lat - budynków 6 - - -

Działalność ciepłownicza z zakresie własnym prowadzona jest na osiedlach:

1. Lesko - 2 kotłownie węglowo-retortowe
2. Rzepedź - 1 kotłownia olejowa - węglowo-retortowa
3. Baligród - 1 kotłownia węglowo-retortowa.

Dla osiedla w Polańczyku energia cieplna dla potrzeb c.o. i ccw kupowana jest od Przedsiębiorstwa Komunalnego w Polańczyku.
Dane według stanu na 31.12.2008r.